PM-EP

FERRITAS RM

Fig A B1 B2 C D E F G Le(mm) Ae(mm2) Datasheet Datasheet GAP
RM14 10 41.6±0.6 17.0min 29.5±0.5 30.2-0.2 20.08±0.6 14.75±0.25 34.3±0.5 18.7±0.3 70 200 pdf pdf
RM12 10 36.75±0.65 13.4min. 25.5±0.5 24.6-0.2 16.08±0.6 12.6±0.2 29.25±0.55 16.1±0.3 573 138 pdf pdf
RM10 10 27.85±0.65 11.9min. 21.65±0.45 18.7-0.2 12.04±0.6 10.7±0.2 24.15±0.55 13.2±0.3 44 98 pdf pdf
RM8 10 22.75±0.45 9.8min. 17.3±0.3 16.5-0.2 10.08±0.4 8.4±0.15 19.25±0.45 10.8±0.2 38 64 pdf pdf
RM6 10 17.6±0.35 8.4min 12.65±0.25 12.5-0.2 8.0±0.4 6.30±0.15 14.4±0.3 8.0±0.3 286 366 pdf
RM5 10 pdf
RM4 10

FERRITAS EP

Fig A B1 e D E F G Le(mm) Ae(mm2)
EP20 12 24.0±0.50 16.5±0.40 10.7±0.15 7.2±0.20 8.75±0.25 14.95±0.30 – 395 80 pdf
EP15 12 14.5±0.20 12.1±0.20 5.15±0.15 3.45±0.15 7.5±0.10 13.55±0.30 – 22.81 463 pdf
EP13 12 12.5±0.3 10.0±0.3 6.5±0.15 4.65±0.15 4.35±0.15 8.8±0.2 2.36±0.13 245 195 pdf
EP10 12 11.5±0.3 9.4±0.2 5.1±0.15 3.75±0.15 3.3±0.15 7.6±0.2 1.8±0.13 196 113 pdf
EP7 12 9.2±0.2 7.4±0.2 3.75±0.15 2.65±0.15 3.3±0.15 6.35±0.15 1.7±0.1 157 103 pdf